Monday, 08/30

12PM-5PM: Mila, Milk, Nia

5PM-10PM:  Delerium, Sam, KarmaJane, Riley, Josie, Foxy

Tuesday, 08/31

12PM-5PM: Mila, Sophie, Quimby

5PM-10PM: Sage, Josie, Foxy, Taylor, Lyra, Ryder

Wednesday, 09/01

12PM-5PM:  Milk, Riley, Kitana, Kiki

5PM-10PM: Selena, Kiki, Ramona, Belle, Delerium, Lyra

Thursday, 09/02

12PM-5PM: Sam, Riley, Mila, Quimby

5PM-10PM: Lola, Ramona, Belle, Delerium

Friday, 09/03

12PM-5PM: Riley, Ava, Mila, Sophie

5PM-10PM: Sam, April, Lola, ChalieFoxx, Ramona, Belle, Feather

Saturday, 09/04

12PM-5PM:  Riley, Mila, Ryder, Kitana

5PM-10PM: Poni, Rosie, Sam, April, Lola, Belle

Sunday, 09/05

12PM-5PM: Ryder

5PM-2AM: Riley, Sage, Belle, Delerium, Nia, Foxy

Leave a Comment